For help call 1-800-249-0659

Q-interactive licensvillkor

 

 

1. Allmänt. Dessa villkor är införlivade i avtalet mellan Dig, Kunden, antingen som  fysisk eller juridisk person, och Pearson Education Limited ("Pearson") för tillgång till Q-interactive Poängberäknings- och Resultatrapporteringssystem ("Q-interactive"). Dessa villkor ersätter eventuella tidigare erbjudande, versioner eller överenskommelser som Du har gällande Din användning av Q-interactive. I dessa villkor avses med hänvisningar till ”Dig/Du”, ”Din/Dina/Ditt” eller ”Kunden”, den person, bolag eller institution som har fått tillgång till Q-interactive av Pearson, och "Auktoriserad Användare" avser  en person som har fått behörighet att använda kontot som hanteras av Kunden.

 

2. Licens. Pearson ger Dig, för den period som Ditt konto är aktivt, en personlig och ej överlåtbar, icke-exklusiv licens för åtkomst och användning av Q-interactive för att möjliggöra administration, poängberäkning och resultatrapportering av individuella bedömningar publicerade av Pearson vilka kan ändras från tid till annan ("Testen") samt lagring av information om testpersoner. Q-interactive visar Testinstruktioner och övriga delar, på skärm för Testadministration eller datainmatning, Testrelaterade manualer och liknande användardokumentation. Q-interactive samordnar Din tillgång till specifika Test som Du köpt från Pearson, baserat på datainmatningen och den rapport Du valt, och genererar Testspecifika resultatrapporter, som inkluderar men inte är begränsade till, profil- och tolkningsrapporter ("Resultatrapporter") som levereras via Q-interactive. Q-interactive ger Dig också möjlighet att exportera information om Dina testpersoner till Din dator eller att behålla information om Dina testpersoner i filer hos Q-interactive.

 

3. Beställning och Betalning. Alla beställningar av Testen och för administrationer, poängberäkningar och Resultatrapporter via Q-interactive ("Administrationer") är föremål för godkännande av Pearson, efter eget gottfinnande, och kommer att färdigställas under förutsättning att de uppfyller Pearsons Behörighetskrav och Beställningsvillkor. Du köper Testadministrationer och Resultatrapporter separat i form av enskilda administrations- och rapporthanteringar eller genom köp av en prenumeration med begränsad löptid som kommer att levereras till Ditt konto och vara tillgänglig för användning av Dig. Du samtycker till att betala samtliga tillämpliga avgifter för Testadministrationer, Resultatrapporter och/eller prenumerationer på den av Person bestämda avgiftsnivå vid beställningstillfället, liksom eventuella tillkommande skatter. Om inte annat anges av Pearson, ska avgifterna betalas inom trettio (30) dagar från fakturans datum.

 

4. Användning av Testen och Q-interactive. Du godkänner att använda Testen och Q-interactive (a) i enlighet med alla tillämpliga lagar och regleringar och (b) för det antal Administrationer Du har köpt från Pearson. Du godkänner också att endast använda Q-interactive på datorer som överensstämmer med Pearsons, vid tidpunkten aktuella och publicerade, datormiljöspecifikationer. Du godkänner att Pearson kan installera Q-interactive Maintenance Release utan extra kostnad. Du är införstådd med och godkänner att Testen och Q-interactive är avsedda att användas som verktyg för att komplettera Dig i den övergripande bedömningsprocessen och inte är avsedda eller designade för att användas fristående eller ersätta Din professionella bedömning. Du får inte bevilja underlicenser, upplåta eller överlåta (inklusive överföring via uthyrning) Q-interactive eller använda Q-interactive för att gynna någon tredje part.

 

5. Skydd av Testen och Q-interactive. Testen och Q-interactive är proprietär egendom som ägs av Pearson och innehåller företagshemligheter, upphovsrättsskyddat material och, i vissa fall, patentskyddad immateriell egendom, som antingen ägs av Pearson, dess anknutna bolag och/eller dess licensgivare. Placering av en upphovsrättssymbol på någon del av Testen eller Q-interactive betyder inte att de har offentliggjorts och medför därför inte att man kan avvika från Pearsons krav på skydd för företagshemligheter. Rubriker till Testen och Q-interactive och kopior av dessa och alla immateriella rättigheter som skyddar Testen ska förbli hos Pearson och/eller dess licensgivare och Q-interactive ska förbli Pearsons egendom. Om du implementerar en Single Sign-On-lösning för att ge dig eller andra auktoriserade användare tillgång till Q-interactive, är det ditt ansvar att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder avseende tillgång till Q-interactive via din valda Single Sign-On-leverantör, såsom lämplig lösenordsförnyelse och multifaktorautentisering.

 

6. Information om testpersoners data (”Testdata”). DU UPPMANAS ATT OFTA EXPORTERA OCH SKYDDA VIKTIG DATA OCH SÄKERHETSKOPIERA VIKTIG INFORMATION. Du kan exportera Din Testdata när som helst. Om Du väljer att lagra Testdata på Q-interactive, kommer Pearson löpande att säkerhetskopiera den Testdata som lagras i Q-interactives databas och kommer lagra denna säkerhetskopia på ett säkert sätt. Du måste dock göra regelbundna säkerhetskopior och godkänna att Pearson inte har något ansvar gentemot Dig för skada som beror på eventuella fel i databassystemet.

 

7. Begränsningar vid användning. Du får inte kopiera eller göra dubbletter, modifiera eller ändra fysiska eller elektroniska egenskaper hos Testen eller Q-interactive eller demontera eller dekompilera någon del av Testen eller Q-interactive. Du får inte, under några omständigheter, kopiera eller reproducera texten i någon av Testfrågorna utan Pearsons skriftliga tillstånd.

 

8. Testens Tillgänglighet. Pearsons rätt att göra Test och Administrationer tillgängliga är föremål för avtal mellan Pearson och Testägarna/licensgivarna. Det finns ingen garanti för att Pearson kommer att kunna tillhandahålla ett visst Test nu eller i framtiden. Om Pearson inte kan sälja Administrationer med avseende på ett visst Test kan Du fortsätta att använda tidigare inköpta Administrationer. Du godkänner att Pearson inte är ansvarig gentemot Dig på något sätt för eventuell framtida icke-tillgänglighet av något Test eller någon Administrering.

 

9. Tillgänglighet och Support. Pearson kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att upprätthålla tillgängligheten av Q-interactive 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, med undantag av schemalagda driftstopp eller driftstopp till följd av en kritisk situation som krävs för att kunna utföra en säkerhetsreparation eller annan viktig mjukvarureparation eller svara på en händelse, till exempel vid en DoS-attack, som ligger utanför vår rimliga kontroll.

Du kan kontakta Pearsons tekniska support för hjälp vid drift av Q-interactive under Pearsons tekniska supports normala öppettider.

 

10. Personuppgifter. Pearson kommer att använda alla personuppgifter som samlas in och lagras av Q-interactive i enlighet med vårt Sekretessmeddelande. Kunden åtar sig att följa alla tillämpliga dataskyddslagstiftningar avseende personuppgifter som samlas in och lagras av Q-interactive, där Kunden är personuppgiftsansvarig.

 

11. Personuppgiftsbehandling. Beträffande personuppgifter där Pearson i Sekretessmeddelandet anges som personuppgiftsbiträde;

 

A. Du utser Pearson att behandla sådana personuppgifter enbart för  ändamålet att göra Testen och Administrationerna tillgängliga i enlighet med dessa villkor. Om inte annat anges i dessa villkor kommer Pearson inte att behandla personuppgifterna för egna ändamål eller för tredje parts ändamål och kommer att följa Auktoriserade Användares dokumenterade instruktioner i förhållande till sådana personuppgifter som ges genom Q-interactive.

 

B. Pearson kommer att följa tillämplig dataskyddslagstiftning i samband med behandlingen av personuppgifter enligt dessa villkor och kommer i synnerhet att: (i) se till att de personer som behandlar personuppgifter omfattas av strikta förpliktelser för att upprätthålla sekretessen och endast behandla personuppgifter för ändamålet att göra Testen och Administrationerna tillgängliga genom Q-interactive; (ii) vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med Sekretessmeddelandet för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse och/eller förlust, ändring eller obehörigt röjande eller tillgång till; (iii) tillhandahålla tillräckligt med stöd i tid för att Du (a) ska kunna besvara en begäran från någon som utövar sin rätt enligt gällande dataskyddslagstiftning, inklusive rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter från Q-interactive, eller någon annan kommunikation, begäran eller klagomål av någon person eller tillsynsmyndighet i samband med behandlingen av personuppgifter av Q-interactive, och om sådana förfrågningar, korrespondens, utredningar eller klagomål går direkt till Pearson, kommer Pearson omedelbart att meddela Dig och tillhandahålla all relevant information; och (b) i de fall Pearsons behandling av personuppgifter sannolikt bedöms medföra en hög risk för de registrerades dataskyddsrättigheter och friheter, på Din bekostnad, utföra en konsekvensbedömning gällande dataskyddet och, vid behov, samråda med Din dataskyddsmyndighet.

 

C. Pearson kommer omedelbart och utan onödigt dröjsmål meddela Dig och ge Dig all information och support som krävs för att Du ska kunna uppfylla Din skyldighet att rapportera eventuella personuppgiftsincidenter eller säkerhetsincidenter hos tillsynsmyndigheter och till berörda personer i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Dessutom kommer Pearson att vidta sådana åtgärder som rimligen krävs för att mildra effekterna av brott mot integritet eller säkerhetsincident.

 

D. Pearson kommer endast att anlita ett annat personuppgiftsbiträde avseende personuppgifterna i enlighet med Sekretessmeddelandet och enligt avtal som speglar dessa villkor. Du godkänner härmed samtliga sådana biträden. Vid nya personuppgiftsbiträden informeras Du av Pearson via uppdateringar av Sekretessmeddelandet där Du har möjlighet att göra invändningar mot nya personuppgiftsbiträden inom 14 dagar efter en sådan uppdateringen.

 

E. På Din begäran kommer Pearson att ge Dig eller en extern revisor som Du utser,  den information som rimligen krävs för att Du ska kunna verifiera Pearsons efterlevnad av sina skyldigheter i relation till personuppgifter.

 

F. Vid upprättande av ett separat avtal som ingås mellan Dig och Pearson gällande personuppgiftsbehandling kommer det avtalet att ha företräde över samtliga föregående punkter som behandlas i klausul 11 i detta dokument.

 

12. Användning av icke-identifierbar data för forskning. Pearson kan under den period när Du prenumerera på Q-interactive ge Dig följande två (2) alternativ om Du och Din klient accepterar att dela avidentifierad Testdata med Pearson för ett eller båda av följande ändamål: (1) Allmän Forskning. Detta ger Pearson möjlighet att använda avidentifierbar Testdata från Ditt konto, i valideringsundersökningar och studier av specifika kliniska populationer. Dessa data gör att vi kan identifiera objekt och deltest med högsta detaljgrad och specificitet och förbättra vår förmåga att utveckla bedömningar, som är kortare och bättre. Du får möjlighet att välja vilka Testdata som ska ingå i forskningsdatabasen. (2) Särskild forskning. Detta ger Pearson möjlighet att kontakta Dig varje gång det är en forskningsstudie och Du kan, om Du är kvalificerad för studien, vid tidpunkten för studien välja om Du vill delta. Om du väljer att delta, får Du information om specifika forskningsstudier under den tid de genomförs. Denna typ av data kommer endast att användas för forskning och testutveckling med syfte att öka den kliniska nyttan av de framtida versioner av bedömningarna.

 

13. Dataöverföring. Om Du har existerande Testdata från Test på andra Pearson plattformar kan Q-interactive tillåta Dig att överföra Din data från andra Pearson-plattformar till Q-interactive. Om denna överföring är tillåten av Q-interactive och Du väljer den, godkänner Du att Du är ansvarig att följa Pearsons migrationsprotokoll och säkerställa att Din data är korrekt innan och efter överföringen.

 

14. Garanti. Pearson garanterar att varken Testen i sin standardform eller genom normal användning av Testen eller Q-interactive kommer att bryta mot något upphovsrättsligt skydd som existerar vid den tidpunkt då Testen görs tillgängliga på Q-interactive förutsatt att denna garanti inte omfattar någon överträdelse som uppstår på grund av användningen av Testen i kombination med system, utrustning eller plattformar som inte levereras av Pearson. Om Du omedelbart underrättar Pearson om en sådan intrångstalan som Du har lagt märke till eller har kunskap om, och beviljar Pearson rätten, att, efter eget val och på egen bekostnad, hantera försvaret av intrångstalan, kommer Pearson att ersätta Dig och hålla Dig skadeslös från och mot sådant intrångskrav. Om en sådan intrångstalan uppstår eller om Pearson blir medveten om möjligheten till en sådan talan, kan Pearson, efter eget gottfinnande (a), tillhandahålla Dig ett utbytestest som inte gör intrång, inom sextio (60) dagar, eller (b) avsluta Din prenumeration helt eller delvis genom att återköpa Dina oanvända Administrationer. Detta är Ditt enda medel för eventuella brott mot denna garanti gällande intrång. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN STÅR I DENNA PUNKT, GER PEARSON INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ TESTEN. PEARSON FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL.

 

15. Uppsägning på grund av orsak. Vi har rätt att säga upp Din åtkomst till Q-interactive, inklusive alla licenser, om Du bryter mot någon av Dina skyldigheter enligt dessa villkor och inte kan avhjälpa avtalsbrottet inom trettio (30) dagar efter mottagandet av skriftligt meddelande om avtalsbrott (Det finns dock inte någon avhjälpande möjlighet för en överträdelse av Pearsons rättigheter i punkterna 4 eller 7 i dessa villkor). Om Din åtkomst är uppsagd enligt denna punkt tillåter Pearson Dig åtkomst till Q-interactive i högst trettio (30) dagar från det datum då uppsägningen skett, enbart i syfte att låta Dig exportera Din data. Bestämmelserna i punkterna 17 och 18 nedan ska gälla även efter att detta Avtal upphört.

 

16. Vilande konton. Så länge Du har ett aktivt konto (definierat nedan), kommer inköpta deltest, resultatrapporteringsförteckningar, användningar eller andra digitala tilldelningar av bedömningsåtgärder och stödmaterial att vara åtkomliga och tillgängliga för Auktoriserade Användare av kontot. Konton som anses vara vilande (enligt definitionen nedan) kommer att ha all data (inklusive klientresultat, historik o.s.v.) och digitala tilldelningar (användningar, inventeringar, manualer o.s.v.) permanent borttagna från systemet och göras otillgängliga för Dig eller Pearson efter Meddelande om uppsägning (enligt definitionen nedan)  lämnats till kontoägaren som är registrerad på kontot.

 

I denna punkt:

 

Ett "Aktivt konto" är ett konto där kontohavaren har haft en betald prenumeration för Q-interactive under den föregående 24-månadersperioden.

 

Ett "Vilande konto" är ett konto som inte har varit ett Aktivt konto under de senaste tjugofyra (24) månaderna.

 

Med "Meddelande om uppsägning" avses kommunikationsinsatser (e-post eller brev) från Pearsons sida med minst tre (3) försök att kontakta kontoägaren under en period om fyrtiofem (45) dagar efter att kontot blivit ett Vilande konto, med hjälp av kontaktinformationen (e-post eller faktureringsadress) registrerad för det aktuella kontot, där Pearson informerar kontoägaren om att kontot antingen måste återaktiveras eller att all kundinformation för alla Auktoriserade Användare ska hämtas från Q-interactive före ett visst datum. Om Pearson inte får ett relevant svar raderas uppgifterna på kontot permanent och kommer inte längre att vara tillgängliga.

 

17 Skadeersättning. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM FÖRESKRIVS I AVSNITT 14 I DESSA VILLKOR, OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GODKÄNNER DU ATT ERSÄTTA PEARSON FÖR SKADA OCH HÅLLA PEARSON SKADESLÖS FRÅN ALLA ANSPRÅK, ANSVAR, SKYLDIGHETER, KRAV, SKADOR ELLER UTGIFTER (INKLUSIVE RIMLIGA RÄTTEGÅNGSKOSTNADER OCH UTGIFTER SOM FAKTISKT UPPSTÅTT) SOM UPPKOMMIT FRÅN ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TESTEN OCH/ELLER DITT MISSLYCKANDE ATT FULLGÖRA DINA SKYLDIGHETER ENLIGT DESSA VILLKOR.

 

18. Ansvar. INGET I DESSA VILLKOR BEGRÄNSAR ELLER EXKLUDERAR PEARSONS ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM FÖRORSAKAS AV PEARSONS OAKTSAMHET ELLER GENOM BEDRÄGERI. PEARSONS ANSVAR FÖR NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA RELATERAT TILL Q-INTERACTIVE OCH/ELLER TESTEN ELLER DIN ANVÄNDNING ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TESTARNA, OAVSETT ORSAK, ÄR BEGRÄNSAD TILL AVGIFTERNA SOM BETALATS AV DIG FÖR DE AKTUELLA TESTARNA. DETTA ÄR DITT ENDA RÄTTSMEDEL. PÅ INGET SÄTT SKA PEARSON VARA ANSVARIG FÖR NÅGOT KRAV GENTEMOT DIG FRÅN EN TREDJE PART ELLER FÖR NÅGOT KRAV FRÅN DIG FÖR FÖRLORAD AFFÄRSMÖJLIGHET ELLER VINST, ELLER FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA FÖLJDSKADOR, ÄVEN OM PEARSON HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANT KRAV, FÖRLUST ELLER SKADOR.

 

19. Allmänt. DESSA VILLKOR SKALL STYRAS AV, OCH TOLKAS I ENLIGHET MED, SVENSK LAG. Dessa villkor utgör tillsammans med beställningsdokumentationen för Q-interactive och eventuella Test eller Administrationer hela avtalet mellan Dig och Pearson gällande denna fråga och ersätter alla diskussioner, förslag, bud, erbjudanden, beställningar och annan kommunikation, muntlig eller skriftlig, om detta ämne. Eventuell tvist mellan Dig och Pearson ska föras i behörig domstol i Sverige, som ska ha exklusiv behörighet att avgöra sådan tvist. Dessa villkor får inte upphävas eller ändras på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Pearson. Om ett eller flera villkor i detta avtal visar sig vara olagliga eller ogenomförbara, kommer de återstående villkoren fortsatt vara gällande. I den mån någon beställning från Dig strider mot eller ändrar dessa villkor på något sätt, gäller villkoren i detta avtal.