Please login to view  |  Login  |  Account  |  For help call 

Licensvilkår for Q-interactive

 

1. Generelt. Disse vilkår udgør en integreret del af aftalen mellem Licenstager/ kunden (enten som fysisk eller juridisk person) og Pearson Sweden AB (”Pearson”) vedrørende adgang til Q-interactives vurderings-, scorings- og rapporteringsprogram (”Q-interactive”).  Disse vilkår erstatter alle tidligere oplæg, tilkendegivelser eller aftaler, som Licenstager måtte have vedrørende sin brug af Q-interactive. I disse vilkår omfatter henvisninger til Licenstager eller Kunden den person, virksomhed eller institution, som Pearson har givet adgang til Q-interactive, og enhver fysisk person, der har fået tilladelse til at bruge Kundens Q-interactive-konto, er ”Autoriseret Bruger”.

2. Tildeling af licens.  Så længe Licenstagers konto er aktiv, giver Pearson Licenstager en personlig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at tilgå og bruge Q-interactive til at aktivere administrering, scoring og rapportering af individuelle vurderinger, der udgives af Pearson, der til enhver tid kan ændres (samlet kaldet ”Tests”) og opbevaring af testpersoners data. Q-interactive viser Testvejledninger og emner til brug for administrering af Tests på skærmen eller indlæsning af data, Test-relaterede manualer og tilhørende brugerdokumentation. Q-interactive koordinerer Licenstagers adgang til specifikke Test(s), som Licenstager har købt af Pearson, og generer på basis af indlæst data og den rapport, som Licenstager vælger, Test-specifikke uddata/rapporter, herunder, men ikke begrænset til, profil- og fortolkningsrapporter (”Rapporter”), der leveres via Q-interactive. Q-interactive giver ligeledes Licenstager mulighed for at eksportere testpersonernes data til skrivebordet eller opbevare testpersonernes data i filer på Q-interactive.  

3. Bestilling og betaling. Alle bestillinger på Test(s) og på administrering, scoring og Rapporter via Q-interactive (”Administreringer”) skal accepteres af Pearson og afvikles i overensstemmelse med Pearsons til enhver tid gældende Kompetencekrav og Bestillingsvilkår. Licenstager skal købe Testadministreringer og Rapporter separat i form af individuel administrerings- eller rapporteringsbrug og/eller ved køb af et tidsbegrænset abonnement på scoringsdelen, der herefter leveres til Licenstagers konto og vil være tilgængeligt for Licenstager. Licenstager forpligter sig til at betale alle gældende licensafgifter for Testadministrerings-, rapporterings- eller scoringsabonnementer til Pearsons til enhver tid gældende takster på bestillingstidspunktet, med tillæg af eventuelle skatter og afgifter. Medmindre andet angives af Pearson, skal licensafgifter betales senest 30 dage efter fakturadato.

4. Brug af Test(s) og Q-interactive. Licenstager forpligter sig til at bruge Test(s) og Q-interactive (a) i overensstemmelse med alle gældende love og regler og (b) til det antal administreringer, Licenstager har købt af Pearson. Licenstager forpligter sig desuden til kun at bruge Q-interactive på computere, der opfylder Pearsons til enhver tid gældende specifikationer for driftsmiljø. Licenstager er indforstået med, at Pearson kan installere Q-interactive-vedligeholdelsespakker uden beregning. Licenstager er indforstået med, at Test(s) og Q-interactive skal ses som et værktøj, der supplerer Licenstager i den samlede vurderingsproces, og ikke er beregnet til at stå alene eller træde i stedet for Licenstagers professionelle vurdering. Licenstager må ikke viderelicensere, overdrage eller på anden måde give rettigheder (herunder overdragelse ved leje) til Q-interactive eller bruge Q-interactive til fordel for tredjemand.

5. Beskyttelse af Tests og Q-interactive. Test(s) og Q-interactive tilhører Pearson og indeholder forretningshemmeligheder, ophavsretligt beskyttet materiale og i nogle tilfælde, patentbeskyttet materiale tilhørende Pearson, dennes tilknyttede virksomheder og/eller licensgivere. Placering af en ophavsretsmeddelelse på en del af Test(s) eller Q-interactive betyder ikke, at de er offentliggjort, og fratager ikke Pearson retten til at beskytte sine forretningshemmeligheder. Test(s) og Q-interactive samt kopier heraf, og alle immaterielle rettigheder, der beskytter Test(s), skal fortsat tilhøre Pearson og/eller dennes licensgivere, og Q-interactive skal fortsat tilhøre Pearson.

6. Testpersoners data. DET ANBEFALES, AT LICENSTAGER EKSPORTERER OG BESKYTTER VIGTIGE DATA OG LØBENDE TAGER BACK-UP AF VIGTIGE OPLYSNINGER.  Licenstager kan til enhver tid eksportere testpersoners data. Hvis Licenstager vælger at opbevare testpersoners data på Q-interactive, tager Pearson løbende back-up af testpersoners data, der er lagret i Q-interactive-databasen og opbevarer disse backup-filer forsvarligt. Licenstager skal dog løbende tage back-up og acceptere, at Pearson ikke er ansvarlig over for Licenstager for eventuelle svigt i databasesystemet.

7. Begrænsninger i brug. Licenstager må ikke kopiere eller mangfoldiggøre, modificere eller ændre fysiske eller elektroniske karakteristika ved Test(s) eller Q-interactive, og Licenstager må ej heller demontere eller foretage reverse engineering af nogen del af Test(s) eller Q-interactive.  Licenstager må ikke under nogen omstændigheder kopiere eller gengive teksten fra spørgsmål i Tests uden Pearsons forudgående skriftlige tilladelse.

8. Testenes tilgængelighed.  Pearsons ret til at gøre Test(s) og Administreringer tilgængelige er underlagt aftaler mellem Pearson og Testejerne/licensgiverne. Der gives ingen sikkerhed for, at Pearson vil være i stand til at levere en bestemt Test nu eller fremover. Hvis Pearson ikke kan sælge Administreringer i relation til en bestemt Test, kan Licenstager fortsat anvende tidligere indkøbte Administreringer. Licenstager er indforstået med, at Pearson ikke på nogen måde er ansvarlig over for Licenstager for manglende tilgængelighed af Test(s) eller Administreringer i fremtiden.

9. Tilgængelighed og support. Pearson yder en kommercielt rimelig indsats for at sikre, at Q-interactive er tilgængelig 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, bortset fra planlagt eller akut nedetid, der er nødvendig for at installere en sikkerhedspatch eller andre essentielle softwarepatches eller reagere på en begivenhed som fx et DoS-angreb, som er uden for vores rimelige kontrol.

Licenstager kan kontakte Pearsons tekniske support for at få hjælp til drift af Q-interactive inden for Pearsons tekniske supports almindelige åbningstider.

10. Persondata. Pearson anvender alle personlige oplysninger, der indsamles og opbevares af Q-interactive i overensstemmelse med vores databeskyttelseserklæringen.  Kunden forpligter sig til at overholde alle gældende databeskyttelseslove i relation til persondata, der indsamles og opbevares af Q-interactive, hvor denne er dataansvarlig.

11. Databehandling. I relation til persondata, hvor Pearson angives som databehandler i databeskyttelseserklæringen,

A. udpeger Licenstager Pearson til at behandle persondata udelukkende med henblik på at gøre Test(s) og Administreringer tilgængelige i overensstemmelse med disse licensvilkår. Medmindre andet fremgår af disse vilkår, behandler Pearson ikke persondata til egne formål eller til tredjemands formål og vil følge autoriserede brugeres dokumenterede instrukser i relation til sådanne persondata, der afgives via Q-interactive.

B.  overholder Pearson gældende databeskyttelseslovgivning i relation til sin behandling af persondata i henhold til disse vilkår og Pearson vil herunder særligt (i) sikre, at personer, der behandler persondata er underlagt strenge forpligtelser til at behandle persondata fortroligt og udelukkende at behandle persondata med det formål at gøre Test(s) og Administreringer tilgængelige via Q-interactive, (ii) træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med databeskyttelseserklæringen for at beskytte persondata mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse og/eller tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang, (iii) yde rettidig og tilstrækkelig support, der gør Licenstager i stand til at (a) svare på forespørgsler fra enhver fysisk person, der udøver sin ret i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder retten til at få adgang til berigtiget eller slettet persondata fra Q-interactive eller enhver anden korrespondance, forespørgsel eller klage fra en person eller tilsynsmyndighed i forbindelse med behandling af persondata i Q-interactive, og hvis sådanne forespørgsler, korrespondance, spørgsmål eller klager går direkte til Pearson, så vil Pearson straks orientere Licenstager og give alle relevante oplysninger, og (b) for egen regning udføre − hvor Pearsons behandling af persondata sandsynligvis vil medføre en stor risiko for den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder − konsekvensanalyse og eventuelt konsultere sin databeskyttelsesmyndighed.

C. orienterer Pearson straks og uden unødigt ophold Licenstager og giver denne al information og support, der er nødvendig for at gøre Licenstager i stand til at overholde sin pligt til at indberette eventuelle krænkelser af privatlivets fred eller sikkerhedshændelser til tilsynsmyndighederne og de berørte personer i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Pearson træffer herudover de foranstaltninger, der med rimelighed kan kræves for at begrænse virkningen af en eventuel krænkelse af privatlivets fred eller en sikkerhedshændelse.

D.  udpeger Pearson kun underdatabehandlere i overensstemmelse med databeskyttelseserklæringen og på kontrakter, der afspejler disse vilkår, og Licenstager godkender alle sådanne udpegninger. Pearson orienterer Licenstager om eventuelle nye databehandlere via opdateringer af databeskyttelseserklæringen, og Licenstager skal gøre indsigelser mod nye databehandlere senest 14 dage efter en sådan opdatering.

E. giver Pearson på Licenstagers anmodning Licenstager eller en ekstern revisor, der er udpeget af Licenstager, de oplysninger, der med rimelighed kan forlanges for at gøre Licenstager i stand til at verificere Pearsons overholdelse af sine persondataretlige forpligtelser.

F. I tilfælde af, at der forefindes en separat aftale om data processering mellem parterne, relateret til Pearsons behandling af persondata, vil bestemmelserne i denne aftale have præcedens over bestemmelserne i klausul 11.

12. Brug af anonymiserede oplysninger til forskning. Pearson kan i løbet af Licenstagers abonnement på Q-interactive give Licenstager mulighed for, i det omfang dette accepteres af Licenstager og Licenstagers klient, at dele anonymiseret data om testpersoner med Pearson til et af eller begge nedenstående formål: (1) Generel forskning. Dette giver Pearson mulighed for at bruge anonymiseret data fra Licenstagers konto til valideringsundersøgelser og undersøgelser af specifikke kliniske befolkningsgrupper. Disse data vil gøre det muligt for os at identificere emner og deltests med største følsomhed og nøjagtighed samt øge vores mulighed for at udvikle kortere og bedre vurderinger. Licenstager vil have mulighed for at vælge, hvilke testpersoners data der skal lægges ind i forskningsdatabasen. (2) Særlig forskning. Dette giver Pearson tilladelse til at kontakte Licenstager hver gang, der er et forskningsstudie, og hvis Licenstager godkendes, kan Licenstager til enhver tid vælge at deltage. Hvis Licenstager vælger at deltage, modtager Licenstager oplysninger om specifikke forskningsstudier, når de udføres. Disse data anvendes udelukkende til forskning og testudvikling således at fremtidige versioner af vurderingen vil have forbedret klinisk brugbarhed.

13. Migration af data. Såfremt Licenstager har eksisterende data om testpersoner til Test(s) på andre Pearson-platforme, kan Q-interactive tillade Licenstager at migrere sine data fra andre Pearson-platforme til Q-interactive. Hvis det er muligt at foretage denne migration i Q-interactive og hvis dette vælges af Licenstager, accepterer Licenstager at være ansvarlig for at overholde Pearsons protokol for migration og sikre, at Licenstagers data er korrekte før og efter migrationen.

14. Produktgaranti. Pearson garanterer, at hverken Test(s) i deres standard form eller normal brug af Test(s) eller Q-interactive vil krænke ophavsrettigheder, der eksisterer på det tidspunkt, hvor Test(s) gøres tilgængelig på Q-interactive, idet denne produktgaranti dog ikke omfatter krænkelser, der opstår som følge af brug af Test(s) sammen med systemer, udstyrsdata eller platforme, der ikke stilles til rådighed af Pearson. Hvis Licenstager straks orienterer Pearson om en eventuel påstand om krænkelse, som Licenstager har kendskab til, og giver Pearson ret til efter eget valg og for egen regning at håndtere påstanden om krænkelse, holder Pearson Licenstager skadesløs for en sådan påstand om krænkelse. Hvis der rejses krav vedrørende krænkelse, eller hvis Pearson bliver opmærksom på muligheden for et sådant krav, kan Pearson efter eget valg (a) give Licenstager ikke-krænkende erstatningstest(s) inden for 60 dage, eller (b) helt eller delvist indstille Licenstagers abonnement ved at tilbagekøbe Licenstagers ubrugte Administreringer. Dette er Licenstagers eneste beføjelse for manglende overholdelse af denne garanti. MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF DENNE BESTEMMELSE, GIVER PEARSON INGEN (UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE) GARANTIER FOR SÅ VIDT ANGÅR TEST(S). ALLE ØVRIGE GARANTIER, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGENTHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL FRASKRIVES.

15. Ophør. Vi har ret til at afbryde eller midlertidigt indstille Licenstagers adgang til Q-interactive, herunder samtlige licenser, hvis Licenstager misligholder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår og ikke afhjælper misligholdelsen senest 30 dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse om misligholdelsen (bortset fra, at der ikke gælder en sådan afhjælpningsperiode for Licenstagers misligholdelse af Pearsons rettigheder i henhold til pkt. 4 eller 7 i disse vilkår). Hvis Licenstagers adgang afbrydes i henhold til dette punkt, giver Pearson Licenstager adgang til Q-interactive i højst 30 dage fra ophørstidspunktet udelukkende med henblik på at eksportere sine data. Bestemmelserne i pkt. 17 og 18 nedenfor skal fortsat gælde efter denne aftales ophør.

16. Inaktive konti.  Så længe Licenstager har en Aktiv konto (som nærmere defineret nedenfor), er købte deltests, tidligere rapporter, brugen eller øvrige digitale tildelinger af vurderingsredskaber og støttematerialer tilgængelige for Licenstager og alle Autoriserede Brugere af kontoen.  På konti, der anses for inaktive (som nærmere defineret nedenfor), vil alle data (herunder kundescores, kundehistorik, mv.) samt digitale tildelinger (brug, tidligere rapporter, manualer, mv.) slettes permanent fra systemet, således at disse ikke længere kan hentes frem af Licenstager eller Pearson efter, at der er givet Meddelelse (som nærmere defineret nedenfor) til den angivne indehaver af den pågældende konto.

I denne bestemmelse skal:

en ”Aktiv Konto” forstås som en konto, hvor kontoindehaveren har haft et betalt abonnement på Q-interactive i de forudgående 24 måneder.

en ”Inaktiv Konto” forstås som en konto, der ikke har været Aktiv i de senest 24 måneder.

”Meddelelse” forstås som Pearsons kommunikationsindsatser (e-mail eller brev) med mindst 3 forsøg på at kontakte kontoindehaveren i en periode på 45 dage efter at kontoen anses for at være en Inaktiv Konto, idet Pearson skal bruge de kontaktoplysninger (e-mail eller faktureringsadresse), som Pearson har registreret for den pågældende konto, hvori Pearson oplyser kontoindehaveren om, at kontoen skal genaktiveres, eller at alle kundeoplysninger for alle Autoriserede Brugere skal downloades fra Q-interactive inden en nærmere angiven dato.  Hvis Pearson ikke modtager et passende svar, slettes kontoens data permanent og vil ikke længere være tilgængelige.

17 Skadesløsholdelse. MEDMINDRE ANDET FREMGÅR AF PKT. 14 I DISSE VILKÅR, OG I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING, FORPLIGTER LICENSTAGER SIG TIL AT SKADESLØSHOLDE PEARSON FOR ALLE KRAV, FORPLIGTELSER, PÅBUD, ERSTATNING ELLER UDGIFTER (HERUNDER FAKTISK AFHOLDTE RIMELIGE SAGSOMKOSTNINGER OG UDLÆG), DER OPSTÅR DIREKTE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED LICENSTAGERS BRUG AF TEST(S) OG/ELLER LICENSTAGERS MANGLENDE OPFYLDELSE AF SINE FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR.

18. Ansvar. DISSE VILKÅR INDEBÆRER PÅ INGEN MÅDE EN BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE AF PEARSONS ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, DER ER FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED ELLER SVIG FRA PEARSONS SIDE. PEARSONS ANSVAR FOR ØVRIGE TAB ELLER SKADER, DER VEDRØRER Q-INTERACTIVE OG/ELLER TEST(S) ELLER LICENSTAGERS BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TEST(S), UANSET SAGENS KARAKTER, BEGRÆNSES TIL DE LICENSAFGIFTER, DER ER BETALT AF LICENSTAGER FOR DE PÅGÆLDENDE TEST(S). DETTE ER LICENSTAGERS ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE. PEARSON ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG OVER FOR LICENSTAGER FOR KRAV, DER REJSES MOD LICENSTAGER AF EN ANDEN PART, ELLER FOR KRAV, DER REJSES AF LICENSTAGER FOR DRIFTSTAB ELLER TABT FORTJENESTE ELLER FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER ELLER KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, SELVOM PEARSON ER GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE KRAV, TAB ELLER SKADER.

19. Generelt. DISSE VILKÅR REGULERES AF OG SKAL FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED DANSK RET og udgør sammen med dokumentationen for bestilling af Q-interactive og eventuelle Tests eller Administreringer den fuldstændige aftale mellem Licenstager og Pearson vedrørende dette forhold og erstatter alle drøftelser, oplæg, tilbud, invitation, ordrer og anden skriftlig eller mundtlig kommunikation om dette emne. Enhver tvist mellem Licenstager og Pearson skal afgøres af de kompetente domstole i Danmark som aftalt eksklusivt værneting. Disse vilkår kan ikke på nogen måde frafaldes eller ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Pearson.  Hvis en eller flere bestemmelser findes at være ulovlige eller uden retskraft, skal dette ikke berøre gyldigheden af de resterende bestemmelser. I det omfang en bestilling fra Licenstager ikke er i overensstemmelse med disse vilkår eller medfører ændringer i disse vilkår, har disse vilkår forrang.