Please login to view  |  Login  |  Account  |  For help call 

Q-interactive lisensvilkår og -betingelser

 

1. Generelt. Disse vilkår og betingelser er innlemmet i avtalen mellom Deg, Kunden, enten som enkeltperson eller foretak og Pearson Education Limited ("Pearson") for tilgang til Q-interactive "Assesment Creation" Skårings- og Rapporteringssystem ("Q-interactive"). Disse vilkår og betingelser avløser og erstatter ethvert tidligere forslag, representasjon eller forståelse Du kan ha angående Din bruk av Q-interactive. I disse vilkår og betingelser er henvisninger til Deg, Din eller Kunden henvisninger til personen, firmaet eller institusjon som har fått tilgang til Q-interactive av Pearson og "Autorisert Bruker" enhver som har fått tillatelse til å bruke kontoen av kunden.

2. Lisens. Pearson gir Deg, for tidsperioden der kontoen Din er aktiv, en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til og bruke Q-interactive for å muliggjøre administrering, skåring, og rapportering av individuelle vurderinger utgitt av Pearson som kan bli endret fra tid til annen ("Test(er)") og oppbevaring av den undersøktes rådata. Q-interactive viser Test-instruksjoner og elementer for Test-administrering på skjermen eller dataregistrering, Test-relaterte håndbøker og tilhørende brukerdokumentasjon.  Q-interactive administrerer Din tilgang til spesifikke Test(er) kjøpt av Deg fra Pearson og, basert på dataregistrering og rapporten valgt av Deg, genererer Test-spesifikke rapporter, inkludert men ikke begrenset til, profil og tolknings-rapporter ("Rapporter") levert gjennom Q-interactive. Q-interactive gir deg også muligheten til å eksportere den undersøktes data til skrivebordet Ditt eller til å beholde den undersøktes data i filer på Q-interactive.

3. Bestillinger og betaling. Alle ordrer for Test(er) og for administrering, skåring, og rapporter gjennom Q-interactive ("Administrering") er underlagt Pearsons samtykke, som Pearson kan gi etter eget skjønn, og som er underlagt Pearsons dagjeldende Kompetansekrav og Vilkår og Betingelser for Kjøp. Du vil  kjøpe Test-administrering eller Rapporter separat i form av individuell administrering og rapportforbruk og/eller gjennom kjøp av et skåringslisens med begrenset varighet som vil bli levert til kontoen Din og være tilgjengelig for Din bruk. Du aksepterer å betale alle avgifter for Test-administrasjon, Rapporter eller Skåringslisenser på Pearsons dagjeldende priser på tidspunktet for bestillingen, sammen med eventuelle skatter og avgifter. Med mindre annet er spesifisert av Pearson, skal skyldig vederlag betales innen tretti (30) dager etter faktura er sendt.

4. Bruk av Test(er) og Q-interactive. Du samtykker til å bruke Testen(e) og Q-interactive (a) i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, og (b) for det antall Administreringer Du har kjøpt fra Pearson. Du samtykker også til å kun Q-interactive på datamaskiner som er i overensstemmelse med Pearsons dagjeldende publiserte dataspesifikasjoner for operativmiljø. Du godtar at Pearson kan installere enhver Q-interactive Vedlikeholds-Release uten tilleggskostnader. Du forstår og godtar at Test(er) og Q-interactive er ment å brukes som verktøy for å Supplere Deg i den generelle vurderingsprosessen, og er ikke ment eller laget for å brukes alene eller erstatte Din faglige avgjørelse. Du skal ikke viderelisensiere, tildele eller overføre (inkludert overføring via leie) Q-interactive, eller bruke Q-interactive til for å begunstige en tredjepart.

5. Beskyttelse av Test(er) og Q-interactive. Testene(e) og Q-interacive er den immaterielle eiendommen til Pearson og inneholder forretningshemmeligheter, opphavsrettsbeskyttet materiale, og i visse tilfeller patenterte rettigheter, eid av Pearson, dets tilknyttede selskaper og/eller dets lisensgivere. Plasseringen av en opphavsrettserklæring på noen del av Testen(e) eller Q-interactive betyr ikke at de har blitt publisert, og vil derfor ikke fravike Pearsons krav på beskyttelse av forretningshemmeligheter. Eiendomsretten til Testen(e) og Q-interactive samt kopier av disse, og alle immaterielle rettigheter som beskytter Testen(e) skal forbli hos Pearson og/eller dets lisensgivere og Q-interactive skal forbli Pearsons eiendom.

6. Undersøktes data. DU RÅDES TIL Å EKSPORTERE OG SIKRE DINE VIKTIGE DATA OG SIKKERHETSKOPIERE VIKTIG INFORMASJON REGELMESSIG. Du kan når som helst eksportere Dine testpersoners data. Hvis du velger å lagre testpersoners data på Q-interactive, vil Pearson jevnlig ta sikkerhetskopi av testpersoners data som er lagret i Q-interactive databasen, og vil på en sikker måte lagre disse sikkerhetskopiene. Du må imidlertid ta regelmessige sikkerhetskopier og godta at Pearson ikke skal ha noe ansvar overfor Deg som følge av feil i databasesystemet.

7. Bruksrestriksjoner. Du kan ikke kopiere eller duplisere, modifisere eller endre fysiske eller elektroniske karakteristikker av Test(er) eller Q-interactive eller demontere eller omvendt utvikle ("reverse engineer") noen del av Testen(e) eller Q-interactive.  Du kan ikke, under noen omstendighet, kopiere eller reprodusere teksten i noen Oppgavespørsmål uten Pearsons forutgående skriftlig tillatelse.

8. Test(ers) tilgjengelighet. Pearsons rettigheter til å gjøre tilgjengelig Test(er) og administrering er underlagt avtaler mellom Pearson og Testeiere/lisensgivere. Det er ingen sikkerhet for at Pearson vil kunne gi noen bestemt Test nå eller i fremtiden. Hvis Pearson ikke er i stand til å selge Administrering med hensyn til en bestemt Test kan du fortsette å bruke tidligere kjøpte Administreringer. Du samtykker til at Pearson ikke vil være ansvarlig overfor deg på noen som helst måte for eventuell fremtidig utilgjengelighet av Test(er) eller Administreringer.

9. Tilgjengelighet og support. Pearson vil bruke kommersielt rimelig innsats for å opprettholde tilgjengeligheten av Q-interaktiv 24 timer i døgnet 7 dager i uken, med unntak av planlagt nedetid eller nedetid i nødsituasjon som kreves for å gjennomføre en sikkerhetsrelatert- eller annen viktig programvare-patch eller for å respondere på en hendelse, for eksempel et tjenestenektangrep ("denial of service attack"), som er utenfor vår rimelige kontroll.

Du kan kontakte Pearsons Kundestøtte hvis du vil ha hjelp til å bruke Q-interactive innenfor Pearsons vanlige Arbeidstid for tekniske support.

10. Personopplysninger. Pearson vil bruke alle personopplysninger innsamlet og lagret av Q-interactive i samsvar med vår Personvernerklæring. Kunden samtykker i å overholde alle gjeldende lover og forskrifter vedrørende personopplysninger som samles inn og lagres av Q-interactive, der den er behandlingsansvarlig.  

11. Databehandling: Vedrørende personopplysninger der Pearson i Personvernerklæringen er angitt som databehandler;

A.  Du oppnevner Pearson til å behandle slike personopplysninger for det formål å gjøre tilgjengelig Test(er) og Administrering i samsvar med disse vilkårene og betingelsene. Med mindre annet er angitt i disse vilkår og betingelser, vil ikke Pearson behandle personlige data for egne formål eller for tredjeparters formål, og vil følge autoriserte brukeres dokumenterte instruksjoner vedrørende slike personopplysninger som gis gjennom Q-interactive.

B.  Pearson vil følge gjeldende personvernlovgivning ved sin behandling av personopplysninger i samsvar disse vilkår og betingelser og vil særlig: (i) sikre at personer som behandler personopplysninger er underlagt strenge forpliktelser for å opprettholde konfidensialitet og behandle personopplysninger bare med det formål å gjøre tilgjengelig Test(er) og Administrering gjennom Q-interactive; (ii) gjøre nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak i samsvar med Personvernerklæringen for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, og/eller tap, endring eller uautorisert spredning eller tilgang; (iii) tilby rettidig og tilstrekkelig støtte for å gjøre deg i stand til å (a) svare på enhver forespørsel fra enkeltpersoner som utøver sin rett i medhold av gjeldende personvernlovgivning, herunder retten til å få tilgang til, retting eller sletting av personopplysninger fra Q-interactive, eller annen korrespondanse, forespørsel eller klage fra en hvilken som helst person eller myndighet i forbindelse med behandling av personopplysninger av Q-interactive, og dersom slike forespørsler, korrespondanse, henvendelser eller klager gis direkte til Pearson, vil Pearson umiddelbart varsle Deg og gi Deg all relevant informasjon; og (b) hvor Pearsons behandling av personopplysninger vil føre til en høy risiko for personvernsrettighetene- og frihetene til de registrerte, for din regning, utføre en vurdering av personvernkonsekvenser databeskyttelsesvurdering og, om nødvendig, konsultere med Ditt Datatilsyn.

C.  Pearson vil raskt og uten ugrunnet opphold varsle Deg og gi Deg all informasjon og støtte som kreves for å gjøre Deg i stand til å overholde Din forpliktelse til å rapportere eventuelle brudd på personvern eller sikkerhet til myndigheter og berørte personer i henhold til gjeldende personvernlovgivning. I tillegg vil Pearson ta slike skritt som er rimelig nødvendig for å redusere virkningene av brudd på personvernet eller sikkerhet.

D. Pearson vil kun oppnevne under-databehandlere av personopplysninger i samsvar med Personvernerklæringen og med avtaler som reflekterer disse vilkår og betingelser, og du godkjenner alle slike utnevnelser. Pearson vil informere deg om eventuelle nye under-databehandlere via oppdateringer av Personvernerklæringen og du må fremsette eventuelle innvendinger til nye under-databehandlere innen 14 dager etter en slik oppdatering.

E.  Pearson vil gi Deg, eller en ekstern revisor oppnevnt av Deg, på forespørsel slik informasjon som er rimelig påkrevd for å gjøre deg i stand til å kontrollere Pearsons overholdelse av dets forpliktelser vedrørende personopplysninger.

F.  Andre databehandlingsavtaler mellom Deg og Pearson som behandler av personopplysninger, blir gjeldene istedet for punktene nevnt ovenfor i avsnitt 11.

 

12. Bruk av de-identifiserte data for forskning Pearson kan i abonnementsperioden Din på Q-interaktive gi deg muligheten, hvis Du og din klient godtar, å dele avidentifiserte undersøkelsesdata med Pearson for ett eller begge av følgende formål: (1) Generell Forskning. Dette vil tillate Pearson å bruke avidentifiserte data fra kontoen Din til valideringsstudier og studier av bestemte klinisk populasjoner. Disse dataene vil gjøre oss i stand til å identifisere elementer og delTester med større sensitivitet og spesifisering, og øke vår evne til å utvikle kortere og bedre vurderinger. Du vil få mulighet til å velge hvilke av undersøktes data som vil bli inkludert i forskningsdatabasen. (2) Spesiell Forskning. Skulle du gi Pearson tillatelse til å delta i spesifikk dataforskning, tillater Du Pearson i å kontakte Deg hver gang det er en forskningsstudie, og hvis Du er kvalifisert, kan Du velge om Du vil delta. Hvis Du velger å delta vil Du motta informasjon om spesifikke studier når de skal utføres. Disse dataene vil bare bli brukt til forskning og testutvikling, slik at fremtidige versjoner av vurderingen vil ha forbedret klinisk nytte.

13. Dataoverføring. Hvis Du har eksisterende, testpersondata for Testen(e) på andre Pearson-plattformer, kan Q-interactive gi deg tillatelse til å overføre data fra andre Pearson-plattformer til Q-interactive. Hvis denne overføringen tillates av Q-interactive og velges av Deg, samtykker Du i at Du er ansvarlig for å etterkomme Pearsons migreringsprotokoll og sikre at dataene er korrekte før og etter overføringen.

14. Garanti. Pearson skal sørge for at verken Testen(e) i standard form eller normal bruk av Testen(e) eller Q-interactive vil føre til overtredelse av noen opphavsrett som finnes på det tidspunktet Testen(e) er gjort tilgjengelig på Q-interactive, forutsatt at denne forpliktelsen ikke utvides til overtredelse som oppstår som følge av bruk av Test(er) i kombinasjon med systemer, utstyrsdata eller plattformer som ikke leveres av Pearson. Hvis Du umiddelbart varsler Pearson om slike overtredelseskrav som Du har kunnskap om eller blir varslet om, og gir Pearson rett til, etter eget skjønn og på egen regning, å håndtere forsvaret av overtredelseskravet, vil Pearson  holde deg skadesløs mot slike overtredelseskrav. Dersom et slikt overtredelseskrav oppstår, eller hvis Pearson blir oppmerksom på muligheten for et slikt krav, kan Pearson etter eget skjønn (a) gi Deg erstatnings-Test(er) som ikke utgjør en slik overtredelse innen seksti (60) dager; eller (b) avslutte Ditt abonnement helt eller delvis ved å kjøpe tilbake de ubrukte Administreringene. Dette er Din eksklusive beføyelse og krav for brudd på denne forpliktelsen mot overtredelse. MED MINDRE ANNET ER UTTRYKKELIG ANGITT I DETTE Punktet, GIR PEARSON INGEN GARANTIER, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, I FORBINDELSE MED TESTEN(E). ALLE ANDRE GARANTIER, INKLUDERT IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES.

15. Heving Vi har rett til å terminere Din tilgang til Q-interactive, inkludert alle lisenser, hvis Du bryter noen av dine forpliktelser i henhold til disse vilkår og betingelser og ikke klarer å rette dette innen tretti (30) dager etter mottak av skriftlig melding om mislighold (bortsett fra at det ikke skal være noen slik periode ved brudd på Pearsons rettigheter etter punkt 4 eller 7 i disse vilkår og betingelser). Hvis tilgangen Din blir terminert under dette punktet, vil Pearson gi deg tilgang til Q-interactive for ikke mer enn tretti (30) dager fra hevingsdatoen for det ene formål å eksportere dataene dine. Bestemmelsene i avsnitt 17 og 18 nedenfor skal fortsette å gjelde etter denne Avtalens opphør.

16. Sovende kontoer: Så lenge Du har en Aktiv konto (definert nedenfor), vil kjøpte deltester, rapportert inventar, bruk eller andre digitale tildelinger av vurderingstiltak og støttemateriell forbli tilgjengelige for Deg og andre Autoriserte Brukere av kontoen. For kontoer som anses som sovende (som definert nedenfor) vil alle data (inkludert testpersonskårer, historie, etc.) og digitale tildelinger (bruk, inventar, håndbøker, osv.) fjernes permanent  fra systemet og gjøres ugjenkallelige for Deg eller Pearson etter Varsel (som definert nedenfor) har blitt gitt til kontoeieren navngitt på kontoen.

I dette punktet er:

En "Aktiv konto" en hvilken som helst konto der kontoinnehaveren har betalt for abonnement på Q-interaktive i den forrige 24-månedersperioden.

En "Sovende konto" er definert som en konto som ikke har vært en Aktiv konto de siste tjuefire (24) måneder.

"Varsel" betyr kommunikasjon (e-post eller brev) av Pearson med ikke mindre enn tre (3) forsøk på å kontakte eieren av kontoen over en førtifem (45)-dagers periode etter at kontoen er ansett som en Sovende konto ved hjelp av kontaktinformasjon (e-post og faktureringsadresse) lagret for den aktuelle kontoen, og som informerer eieren av kontoen om at kontoen bør aktiveres på nytt, eller at all klientinformasjon for alle Autoriserte Brukere skal lastes ned fra Q-interactive før en bestemt dato. Hvis Pearson ikke mottar et passende svar, blir dataene på kontoen slettet permanent, og vil ikke lenger være tilgjengelige.

17 Skadesløsholdelse. MED UNNTAK AV DET SOM ER ANGITT I PUNKT 14 I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, OG I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVER, SAMTYKKER DU TIL Å ERSTATTE OG HOLDE PEARSON SKADESLØS MOT ALLE KRAV, FORPLIKTELSER, KRAV, SKADER ELLER UTGIFTER (INKLUDERT RIMELIGE SAKSOMKOSTNINGER OG PÅLØPTE UTGIFTER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV TESTEN(E) OG/ELLER DIN UNNLATELSE AV Å UTFØRE DINE FORPLIKTELSER I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

18. Ansvar. INGENTING I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER HAR TIL HENSIKT Å BEGRENSE ELLER UTELUKKE PEARSONS ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADE SOM SKYLDES UAKTSOMHET ELLER SVINDEL. PEARSONS ANSVAR FOR ANNET TAP ELLER SKADE KNYTTET TIL Q-INTERACTIVE OG/ELLER TESTEN(E) ELLER DIN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TESTEN(E), UAVHENGIG AV FORMEN AV HANDLING, SKAL VÆRE BEGRENSET TIL KOSTNADENE BETALT AV DEG FOR DE INVOLVERTE TESTEN(E). DETTE ER DIN ENESTE BEFØYELSE. IKKE I NOE TILFELLE SKAL PEARSON VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE KRAV SOM GJØRES MOT DEG AV NOEN ANNEN PART ELLER FOR EVENTUELLE KRAV GJORT AV DEG FOR TAPT VIRKSOMHET ELLER FORTJENESTE, ELLER FOR INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSTAP, SELV OM PEARSON HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE KRAV, TAP ELLER SKADER.

19. Generelt. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER SKAL STYRES AV OG TOLKES I OVERENSTEMMELSE MED NORSK RETT og sammen med bestillingsdokumentasjonen for Q-interactive og Test(er) eller Administrering utgjør hele avtalen mellom Deg og Pearson vedrørende dette sakskomplekset, og erstatter alle diskusjoner, forslag, bud, invitasjoner, bestillinger, og annen kommunikasjon, muntlig eller skriftlig, om dette temaet. Enhver tvist mellom deg og Pearson skal gå for kompetente domstoler i Norge som skal ha eksklusiv kompetanse til å avgjøre slike tvister. Disse vilkårene kan ikke frafalles, endres eller modifisert på noen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra Pearson. Hvis en eller flere bestemmelser er funnet å være ulovlig eller ikke håndhevbare, vil de resterende bestemmelsene bli håndhevet i størst mulig grad. I den utstrekning en hvilken som helst bestilling fra Deg er i konflikt med eller endrer disse vilkår og betingelser på noen måte, skal disse vilkårene og betingelsene gå foran.